Småbarnsskola i det moderna samhället

Varför ska man undervisa barn redan i förskolan? Räcker det inte med att barnen leker?

Småbarnsskolan behövs därför att barn i dagens samhälle inte längre lever i nära daglig kon-takt med vuxna i arbete och fritid, de naturliga förebilderna är borta. I dagens moderna barntillvaro med ständig lek, kompisar, TV och datorer går barnen miste om många kunskaper och färdigheter de behöver i livet. I en mer lärande förskola kan detta kompenseras. Med en genomtänkt pedagogik kan vi stödja barnen i att utvecklas allsidigt, till både kropp och själ, steg för steg. Kraven ska öka litet för varje dag, barn älskar utmaningar.

Den kommunala förskolan i Sverige arbetar allt mer genomtänkt, men själva grundstrukturen styrs av omsorgstänkandet: barnen ska vara i förskolan när föräldrarna arbetar. Barnen kommer och går på olika tider och vissa perioder kommer de inte alls. Det blir svårt med en kontinuerlig undervisning. I de flesta andra länder i världen kommer barnen till förskolan för sin egen skull, för att få kunskaper och för att lära sig samarbeta med andra människor.

Aldrig senare i livet har vi så lätt att lära som i de tidigaste barnaåren. Barn mellan 3 och 6 år har en otrolig inlärningsförmåga. Det syns på dem: de är vidöppna för intryck, de är hämningslöst nyfikna, de härmar intensivt och kritiklöst. De har en våldsam energi, som kan få utlopp i verksamheter och lekar som tränar deras gryende anlag.

Många forskare har beskrivit denna inlärningsförmåga. En av dem är David Ingvar, som var professor i klinisk neurofysiologi. Enligt honom sker en enorm utveckling i hjärnan i 3-6-års-åldern med en unikt hög energiomsättning, som avtar redan i 7- 8-årsåldern. Den stimulans till inlärning barn får i dessa tidiga år har förmodligen mycket större verkan än om den kommer i senare åldrar. Den ultra-snabba inlärning som sker i tidiga barnaår återkommer aldrig mer i livet. David Ingvar kallade detta ”hjärnans engångschans.”

Den nuvarande hjärnforskningen ger starkt stöd åt tanken på en väl genomtänkt pedagogik för våra yngsta. Många projekt med undervisning för små barn har visat, att barnen lyckades bättre ju yngre de var när de började. Ett exempel är 2-3-åringar som lär sig spela fiol enligt Suzuki-metoden.

Forskarna tror, att barn som får stora möjligheter att växa både intellektuellt och i andra av-seenden också får ökat självförtroende och därmed en sund känslomässig utveckling.

Leken är viktig för alla människor, både barn och vuxna. Barn leker mer än vuxna eftersom de inte klarar lika mycket ansvar och inte har så stora krafter. Men barn behöver strukturerad inlärning några timmar om dagen. Tiden räcker till lek också. Det barnen lärt sig använder de sedan i sina lekar, som blir mer fantasifulla och inspirerade.

En undervisande förskola för alla barn är den största jämlikhetsreform vi kan genomföra!