Vad gäller för fsk efter 29 sept-21?

Till dig som är vårdnadshavare

Fortsatt samma åtgärder vid sjukdom och smitta för förskolebarn.

Folkhälsomyndigheten har fortsatt samma restriktioner som tidigare angående smittspridning.

För förskolan innebär det att samma regler som tidigare gäller angående sjukdom och smitta. Det innebär att barn ska stanna hemma även vid lättare symtom som halsont, snuva och ledvärk och vara symtomfria i två dagar innan de får gå tillbaka till förskolan.

Men barnet kan gå tillbaka till förskolan med lätta symtom om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjukt, om barnet varit feberfri i två dagar.

Åtgärder ligger kvar tills ny information kommer

Tills vidare behålls de åtgärder som förskolan har infört för att förebygga smittspridning av Covid-19.

Under hösten sker en successiv övergång till nya rutiner men alla förskolor kommer inte göra exakt likadant.

Exempelvis kan rutiner för lämning och hämtning variera mellan förskolorna. Nya rutiner och arbetssätt som har fungerat bra kan förskolan välja att behålla.

Mer information kommer framöver från din förskola.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Jan Aili, chef kommunal förskola

8 sept-21 Förtydligande, riktlinjer för barn med förkylningssymtom

FHMI 9/9-21      
Om inget test har tagits.
INKUBATIONSTID
Oftast tar det 5 dagar från det att man blir smittad tills symtom visar sig. Tiden kan vari-era mellan 2 och 7 dagar. I undantagsfall upp till 14 dagar.

FÖRSKOLEB. MED
FÖRKYLNINGS-SYMTOM  
Barn i förskola och grundskola. Observera att för barn i förskoleklass och grundskola rekommenderas i första hand testning.          
STANNA HEMMA:    
STANNA ALLTID HEMMA
TILLS BARNET ÄR HELT
SYMTOMFRITT PLUS TVÅ
EXTRA DYGN!!!  
Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till fsk och annan skolverksam- het, även om det har kvar lindriga symtom(exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).
OM NÅGON I HUSHÅLLET HAR TESTATS FÖR COVID OCH VÄNTAR PÅ PROVSVAR Helt friska barn kan gå i fsk i
väntan på provsvar.
Om någon i hush-ållet har bekräftad Covid-19 Alla i hushållet ska stanna hemma i familjekarantän i 7 dagar från provsvar.

ALLA BARN KAN VID SNABBT ÖVERGÅENDE SYMTOM, UPP TILL ETT DYGN, GÅ TILLBAKA TILL FÖRSKOLAN NÄR DE HAR BLIVIT HELT FRISKA OCH VARIT UTAN SYMTOM I MINST 2 DAGAR. I detta fall får inte barnet ha lindriga symtom, som lätt snuva vid/efter utevistelse och hosta kvar.

Exempel:  Ett barn som blivit hängigt på natten eller vaknar och är lite snuvig eller hostig, men redan nästa dag verkar helt bra, ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom.  Detta för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn helt utan symtom kan barnet gå tillbaka till förskolan. (Källa 1177.)

10 aug-21. Vi på Liten Lär har nu glädjen att på försök, kunna lätta lite, på våra från förra läsåret så tuffa restriktioner!

De flesta av oss är nu färdigvaccinerade och det gäller säkert för er föräldrar också, andra är immuna för att man har haft Covid-19 under det närmaste halvåret.

Ni som är helt friska och utan symtom är nu återigen välkomna in i skolhuset för att skriva på hämtningslistorna, kontrollera barnens lådor med extrakläder eller för att hämta era barn.

Vi påminner återigen om vikten av att passa tider vid lämning och hämtning, och komma med ert barn i god tid innan inringningen för 2-5-årsgrupperna, kl 8.00, på skolans baksida! Era barn är värda en fin start på morgonen! Att få stå i ledet tillsammans med sina kamrater, prata lite med sina fröknar i lugn och ro, sedan vinka farväl till er föräldrar som stannar kvar till kl 8, och slutligen gå in tillsammans med sin klass vid inringningen.


Det är mycket trångt i hallarna och omklädningsbåsen på morgnarna och vi vill inte också behöva trängas med er föräldrar där inne på morgonen.

Det går också bra att ta farväl och lämna barnet till pedagogerna ute på 1-årsgården mellan kl.7.00-7.52, efter den tiden lämnas inga barn på 1-årsgården utan då går man till skolans baksida med sitt barn, där läraren möter upp kl 7.55.

Om barnet av någon anledning kommer försent någon dag, ring och meddela telefonsvaren, gå sedan in med ditt barn och se till att barnet tvättar sina händer, innan det går in i klassrummet.

Vi kommer augusti ut ha morgonsamling klassvis i klassrummen. Detta för att inte blanda några grupper mer än nödvändigt, innan vi ser hur läget är. From september kommer 3-5årsgrupperna att ha gemensam morgonsamling i gymnastiksalen fram till 8.25. Om man kommer försent får man inte störa morgonsamlingen, utan vänta utanför tills dörren öppnas och m.samlingen är över.

VID HÄMTNINGEN KOMMER VI INTE LÄNGRE KOMMA UT MED BARNEN, FÄRDIGPÅKLÄDDA TILL ER UTAN, NI FÅR SJÄLVA KOMMA IN FÖR ATT HÄMTA ERA BARN. Vi ber er att inte stanna kvar inne längre tid än nödvändigt och fortfarande hålla avstånd till personalen och varandra.

DET ÄR FORTFARANDE MYCKET VIKTIGT ATT TIDEN SOM STÅR PÅ HÄMTNINGSLISTAN STÄMMER! Detta för att vi ska kunna förbereda ert barn på att det snart är dags att gå hem. De äldre barnen är också noga med att vilja veta när de ska gå hem. OM NI BEHÖVER ÄNDRA TIDEN UNDER DAGEN, RING OCH TALA IN ETT MEDDELANDE PÅ CAMILLAS SVARARE, 018304005.

Vi kommer fortfarande, (om vädret tillåter), både öppna och stänga utomhus på 1-årsgården. Det är därför mycket viktigt att barnen redan när de kommer på morgonen, kommer rätt klädda efter vädret!

Eftermiddagsverksamheten från 14.00, när barnen från de olika grupperna är tillsammans, kommer vi att förlägga så mycket som möjligt utomhus. Vi försöker stänga ute så mycket som möjligt.

Vi kommer även i fortsättningen hålla oss uppdaterade och noga följa FHM:s restriktioner.

Det är mycket viktigt att endast helt friska barn kommer till skolan. Barn med förkylningssymtom kommer fortsättningsvis att ringas hem.

BARN SOM HAR VARIT HEMMA MED FÖRKYLNINGSSYMTOM,HAR VARIT FEBERFRIA I 48 TIMMAR, MEN FORTFARANDE HAR LÄTT SNUVA ELLER HOSTA, KAN KOMMA TILL FÖRSKOLAN OM DE ÄR PIGGA OCH ORKAR DELTA I HELA SKOLDAGEN. ANNARS GÄLLER SOM FÖRUT ATT BARNET SKA HA VARIT FEBERFRITT OCH HELT FRISKT I 48 TIMMAR INNAN DET KAN KOMMA TILLBAKA TILL FÖRSKOLAN.

Vi hoppas verkligen att vi alla kan ta ett gemensamt ansvar och inte vare sig kommer till arbetet eller lämnar sitt barn med förkylningssymtom på förskolan eller skolan!

Med vänlig hälsning

Eva, Camilla och alla pedagoger på Liten Lärs småbarnsskola


Om barnet har varit hemma med förkylningssymtom i 7 dagar och fortfarande har lätt snuva eller hosta, kan de få komma tillbaka till skolan igen. Men de ska i övrigt vara pigga och orka med hela skoldagen!

SMÅ BARN ÄR OFTA FÖRKYLDA

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Det kan vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn. Små barn i förskolan utvecklar sitt immunsystem genom att vara förkylda oftare än vuxna.

Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på Covid-19. Då kan de komma tillbaka till förskolan när det är symtomfritt och ytterligare två dygn gått. Om sju dygn gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit feberfria och barnet har gott allmäntillstånd, kan det komma till förskolan, även med lindriga symtom. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar, eller att näsan rinner efter att de varit ute. Barnet är förövrigt piggt och opåverkat. I sådana situationer avvaktar vi och ser om besvären försvinner, innan vi ringer hem barnet.

Barn ska fortsättningsvis stanna hemma om någon i familjen har uppvisat ett positivt pcr- eller snabbtest på covid-19.

Barn och elever måste även stanna hemma från förskola, skola och fritids när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om barnet själv är friskt och saknar symtom. Det framgår av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Du behöver anmäla frånvaro för ditt barn som vanligt enligt de rutiner som finns på vår förskola.

Följ råden från vården

När du får ditt provsvar som visar att du har covid-19 får du information från vården om vilka regler som gäller för dig och din familj. För frågor om provtagning och regler för familjekarantän kontakta: https://www.1177.se/Uppsala-lan/


Stort tack för er hjälp att följa våra uppdaterade rutiner gällande lämning och hämtning av era barn!!! Ni kommer i tid och meddelar oss på tel.svararen om tiden ändras. Ni går inte in i skolan annat än i nödfall och hämtar barnen utomhus på gården eller väntar på skolans framsida att ert barn ska komma ut till er. Det är mycket viktigt att ni ringer och meddelar oss ändrad hämtningstid, i annat fall kommer vi ut med barnet på den ordinarie hämtningstiden.


LITEN LÄRS RÅD FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING AV CORONAVIRUS PÅ FÖRSKOLAN.

Vid inringningen på morgonen hålls grupperna isär och vi bedriver mycket av vår verksamhet utomhus. Viktigt att ni som lämnar ert barn på baksidan, backar undan när lärarna kommer ut på trappan. Vi vuxna måste tänka på att hålla avstånd till varandra!!!

Alla som kommer på morgonen tvättar och spritar sina händer noga, både barn och vuxna. Alla händer tvättas noga och spritas före fruktstund, lunch och mellanmål.

Barnen i 2-årsgrupperna har morgonsamling gruppvis. Även 3-5 års grupperna har i augusti egen morgonsamling. Vi blandar inga barngrupper inomhus under skoldagen, lunchen är undantagen.

Gymnastik kan hållas utomhus vid lämpligt väder. När gymnastik hålls inomhus, undviks aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan barn.

Vi har öppning utomhus och utestängning när vädret tillåter detta.

Vi tar heller inte fortsättningsvis emot några som helst besök från er föräldrar, eller utifrån. Vi väntar en bit in i terminen tills ni är välkomna på besök i grupperna under skoldagen.

Vid inskolningar tar vi endast emot en vårdnadshavare/barn i taget och vi försöker vara ute så mycket det går.

Återigen stort tack för ert engagemang och hörsamhet i dessa Coronatider!

Eva, Camilla och alla pedagoger på Liten Lär